Cookie policy

Deze Cookie Policy respecteert en hanteert de richtlijnen voortvloeiende uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Eu­ropees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd “AVG”), de Telecommunicatiewet, alsook alle overige ter zake geldende regelgeving.

BV Au Marché, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-zolder, Vrunstraat 157, met ondernemingsnummer BE 78 7350 2805 2586, alsook alle met haar gelieer­de vennootschappen (hierna genoemd “Au Marché”), beoogt de bezoeker van haar website door middel van deze Cookie Policy te informeren over het beleid dat Au Marché hanteert betreffende Cookies.

De website maakt gebruik van Cookies. Deze Cookies zijn uitsluitend noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wilt bezoeken.

  • Welke cookies worden er gebruikt?

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

  • Hoe kan u cookies uitschakelen?

Au Marché wenst u erop te wijzen dat het uitschakelen van Cookies gevolgen met zich meebrengt. Door Cookies uit te schakelen kan u de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen of functies van de website niet naar behoren functioneren.

  • Vragen en wijzigingen

Au Marché behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Cookie Policy te allen tijde te wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.