Algemene voorwaarden

A. Algemene bepalingen

  • Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van en zijn van toepassing op alle afspraken, overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen die gemaakt/aangegaan worden tussen de BV Columbus Management, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3550 Heusden-zolder, Vrunstraat 157, met ondernemingsnummer BE 78 7350 2805 2586 (hierna genoemd “Columbus Management”), en de wederpartij (hierna gezamenlijk genoemd “partijen”) en worden door de wederpartij aanvaard door het enkele feit van het aangaan van een samenwerking met Columbus Management.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Columbus Management. Eventuele wijzigingen in afspraken en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend indien deze schriftelijk door Columbus Management zijn bevestigd.

1.3. De toepassing van algemene voorwaarden die van de wederpartij of van een derde uitgaan, wordt uitgesloten, ook indien Columbus Management deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zijn, brengt dit niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich mee.

  • Betaling

2.1. Elke samenwerking tussen partijen is gesloten aan de prijs/vergoeding zoals vermeld op de offerte en/of zoals overeengekomen per overeenkomst. Columbus Management heeft het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen naar aanleiding van objectieve omstandigheden buiten de wil van Columbus Management om die deze prijzen kunnen beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, de wijziging van belastingen, accijnzen, grondstoffen, aankoopkosten etc.) en om eventuele typfouten in of met betrekking tot prijsopgaves te allen tijde te corrigeren.

2.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Alle prijzen, inclusief prijzen vermeld op de website, zijn exclusief BTW en kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders voorzien door Columbus Management.

2.3. Facturen vanwege Columbus Management zijn betaalbaar per overschrijving, dan wel contant op de maatschappelijke zetel van Columbus Management indien voorafgaand schriftelijk overeengekomen met Columbus Management.

2.4. Indien een factuur niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, is de wederpartij van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 30,00 EUR. Bovendien is op het niet-betaalde bedrag van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.

2.5. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden zijn alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Columbus Management het recht om zonder enige ingebrekestelling haar prestaties op te schorten tot alle openstaande en opeisbare facturen integraal zijn betaald, de wederpartij de deelname aan de geboekte activiteit te ontzeggen en/of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dit onverminderd haar recht om integrale schadeloosstelling te vorderen.

2.6. Indien de wederpartij een factuur van Columbus Management wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk te doen binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Alle protesten dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Columbus Management. Indien een klacht gegrond is, zal Columbus Management de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit intussen aantoonbaar zinloos is geworden.

  • Aansprakelijkheid

3.1. De wederpartij erkent op de hoogte te zijn en aanvaardt dat Columbus Management als franchisegever optreedt en hierbij enkel instaat voor de administratie en promotie met betrekking tot de Columbus Management-activiteiten en Columbus Management-franchise, doch dat de eigenlijke uitvoering van de Columbus Management-activiteiten bij de lokale franchisenemer rust, bij wie de geboekte Columbus Management-activiteit zal worden uitgevoerd. De wederpartij aanvaardt bijgevolg dat Columbus Management niet aansprakelijk is en niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, van welke aard dan ook (zoals onder meer ongevallen, vertraging in uitvoering, annulatie), opgelopen door de wederpartij in de lokale Columbus Management-vestiging. Columbus Management zal enkel aansprakelijk gehouden kunnen worden voor directe, bewezen schade als gevolg van opzet en/of een grove fout in haar hoofde. In elk geval zal een eventuele schadevergoeding in dergelijk geval verschuldigd door Columbus Management beperkt zijn tot de bedragen betaald aan Columbus Management in het kader van de betreffende Columbus Management-activiteit.

3.2. Columbus Management is enkel belast met een inspanningsverbintenis.

3.3. Columbus Management kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht (zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, ongevallen, ziekte, brand, stakingen, lock-outs, opstanden, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, storingen in de dienstverlening van providers, dierziekten, extreme weersomstandigheden etc.). In dergelijk geval heeft Columbus Management het recht om, op verzoek van en/of in samenspraak met de wederpartij, de geboekte Columbus Management-activiteiten te annuleren dan wel uit te stellen, zonder enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn.

3.4. De wederpartij wordt geacht de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

  • Intellectuele eigendom

4.1. Columbus Management is en blijft enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan Columbus Management(-activiteiten), in de ruimste zin. Op geen enkel ogenblik kunnen deze intellectuele eigendomsrechten beschouwd worden als zijnde overgedragen aan de wederpartij.

  • Varia en geschillenregeling

5.1. De wederpartij mag zijn rechten en verplichtingen onder de met Columbus Management afgesloten samenwerking niet overdragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Columbus Management.

5.2. Indien Columbus Management de uitvoering van een bepaling van deze algemene voorwaarden niet opeist, houdt dit geen verzaking in in hoofde van Columbus Management aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling .

5.3. Deze algemene voorwaarden en alle afspraken tussen Columbus Management en de wederpartij zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen partijen zal exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

5.4. Columbus Management behoud het recht om een “administratie fee” aan te rekenen aan klanten die vragen om onze facturen in hun systeem in te boeken. Deze kost hangt af van de tijdsbesteding met betrekking tot deze handeling, met een minimum van €50.

B. Bijzondere bepalingen ten aanzien van de opdrachtgever-klanten

  • Boeking

1.1. De opdrachtgever kan een Columbus Management-activiteit boeken via de website www.iventura.be, dan wel via contactopname met Columbus Management, telefonisch. Andere boekingswijzen worden niet aanvaard.

1.2. Een overeenkomst/afspraak met Columbus Management komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever de offerte afgeleverd door Columbus Management schriftelijk heeft aanvaard, tenzij in geval van een andere schriftelijke afspraak met Columbus Management.

1.3. Alle offertes en prijsopgaven, in welke vorm ook, vervallen indien deze niet binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf hun datum schriftelijk voor akkoord worden bevestigd door de opdrachtgever, tenzij anders aangeduid. Aan offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

1.4. Columbus Management zal, na aanvaarding van de offerte, een voorschot ten belope van 75% van het totaalbedrag factureren aan de opdrachtgever. De overige 25% van het totaalbedrag wordt aan de opdrachtgever gefactureerd binnen een korte termijn nadat de Columbus Management-activiteit heeft plaatsgevonden.

De opdrachtgever is verplicht het voorschot integraal te betalen voorafgaand aan de datum waarop de geboekte Columbus Management-activiteit staat ingepland. Bij niet-tijdige betaling in deze zin kan Columbus Management de door de opdrachtgever geboekte Columbus Management-activiteiten opschorten dan wel annuleren, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. In dergelijk geval kan Columbus Management bovendien een schadevergoeding aanrekenen overeenkomstig artikel 3 van huidige bijzondere bepalingen.

  • Uitvoering

2.1. Columbus Management is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde dat door de opdrachtgever bijkomende zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2.2. De opdrachtgever zal de praktische informatie en gegevens die door Columbus Management wordt opgevraagd in het kader van een boeking correct meedelen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de doorgifte van nieuwe en/of nuttige informatie in het kader van (de uitvoering van) de boeking, de geboekte Columbus Management-activiteiten en/of catering.

2.3. De opdrachtgever zal bij de boeking het verwachte aantal deelnemers meedelen. De opdrachtgever zal tot drie (3) dagen voor de datum waarop de geboekte Columbus Management-activiteit in de lokale Columbus Management-vestiging ingepland staat het definitief aantal deelnemers dat zal deelnemen aan de activiteiten schriftelijk meedelen aan Columbus Management. In geval van een verminderd aantal deelnemers ten opzichte van het oorspronkelijk gecommuniceerde aantal, kan de opdrachtgever een gedeeltelijke terugstorting van de betaalde bedragen aanvragen bij Columbus Management. Het bedrag van de terugstorting zal desgevallend bepaald worden door Columbus Management, rekening houdend met het verminderd aantal deelnemers, de reeds gemaakte kosten en het gefactureerde bedrag, en zal aan de opdrachtgever schriftelijk gecommuniceerd worden voorafgaand aan de terugstorting. Het doorgeven van een verminderd aantal deelnemers op drie of minder dagen voor de geplande activiteit zal geen recht geven op een gedeeltelijke terugbetaling.

  • Annulatie van een boeking

3.1. Elke annulatie van geboekte Columbus Management-activiteiten door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Indien de opdrachtgever een geboekte Columbus Management-activiteit wenst te annuleren (meer dan) negentig (90) dagen voorafgaand aan de activiteit, kan dit kosteloos. Columbus Management zal in dergelijk geval het eventueel reeds betaalde voorschot integraal terugbetalen. In geval van annulatie door de opdrachtgever tussen de negentig (90) en veertien (14) dagen voorafgaand aan de geboekte Columbus Management-activiteit, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 10% van de verschuldigde totaalprijs, zoals berekend door Columbus Management. Columbus Management zal desgevallend het reeds betaalde voorschot met afhouding van 10% van de totaalprijs terugbetalen. In geval van annulatie door de opdrachtgever minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de geboekte Columbus Management-activiteit, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 75% van de verschuldigde totaalprijs.

Indien de opdrachtgever en haar deelnemers op datum van de geboekte Columbus Management-activiteit niet opdagen, is de opdrachtgever een annuleringskost verschuldigd van 75% van de verschuldigde totaalprijs.

3.2. De opdrachtgever kan een geboekte Columbus Management-activiteit kosteloos verplaatsen naar een latere datum en/of andere Columbus Management-vestiging. Indien de opdrachtgever dit doet minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de datum waarop de geboekte Columbus Management-activiteit is ingepland, is de opdrachtgever een verplaatsingskost verschuldigd van 10% van de verschuldigde totaalprijs, met een minimum van 50,00 EUR.

3.3. Columbus Management kan afstand doen van hogervermelde kosten/forfaitaire schadevergoedingen ingeval de annulatie een gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden die buiten de wil liggen van de opdrachtgever (bv. het overlijden van een deelnemer etc.), op voorwaarde dat de opdrachtgever de door Columbus Management gevraagde verantwoordingsstukken van deze omstandigheden kan voorleggen.

  • Portretrecht en gebruik van gegevens

4.1. Tijdens Columbus Management-activiteiten is het toegestaan om foto’s en opnames te maken. Deelname aan een Columbus Management-activiteit impliceert goedkeuring van de betrokken deelnemers met betrekking tot het portretrecht van tijdens de activiteit gemaakte foto’s en/of opnames. De gemaakte foto’s en/of opnames kunnen verspreid worden door Columbus Management via media voor commerciële doeleinden in het kader van de franchise en worden tevens per e-mail aan de opdrachtgever bezorgd op diens verzoek. De opdrachtgever die de offerte met Columbus Management formeel aanvaardt, doet door deze aanvaarding tevens uitdrukkelijk afstand van zijn portretrechten hieronder bedoeld. Zo de opdrachtgever de opdracht aanvaardt namens de andere deelnemers zal de opdrachtgever als enige verantwoordelijk zijn voor de uitdrukkelijke afstand van de hieronder bedoelde portretrechten van alle deelnemers voor wie de opdrachtgever de offerte aanvaardt en vrijwaart de opdrachtgever Columbus Management uitdrukkelijk voor enige aanspraken vanwege een of meer van deze deelnemers, dit in de breedst mogelijke interpretatie.

C. Bijzondere voorwaarden Iventura Segway verhuur

1. Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn tevens integraal van toepassing op de overeenkomsten met de verhuurder in zoverre ze niet strijdig zijn met deze bijzondere voorwaarden. Ingeval van strijdigheid genieten deze bijzondere voorwaarden voorrang.

2. Overeenkomsten komen tot stand middels schriftelijke orderbevestiging of (begin van) feitelijke uitvoering van de verhuur. De huurder of diens gemachtigde is verplicht bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst. De huurder zal op eerste verzoek kopie van diens paspoort overmaken.

3. Betaling dient te geschieden hetzij vooraf de levering van de verhuurde goederen middels overschrijving op de rekening van de verhuurder hetzij ten tijde van de ophaling van de verhuurde goederen bij de verhuurder. Bij niet tijdige betaling zijn de voorziene kosten en intresten, zoals vermeld in art. 9 van de algemene voorwaarden, integraal verschuldigd.

4. De verhuurder behoudt zich her recht voor om de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers voor het gebruik van de Iventura Segways te beoordelen, binnen het kader van haar dienstverlening en desgevallend te weigeren.

5. De verhuurder behoudt zich het recht voor om desgevallend een waarborgsom te vragen als zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

6. Ingeval van annulering door de huurder zijn de annuleringstermijnen en -kosten conform art. 3 van de algemene voorwaarden van toepassing.

7. De verhuurde objecten blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

8. Ingeval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikname te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen onmiddellijk aan de verhuurder kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waaraan de huurder geacht wordt het verhuurde goed zonder gebreken te hebben ontvangen en waardoor hij aansprakelijk zal worden geacht voor de vastgestelde schade na retournering van de gehuurde goederen.

9. De huurder is verplicht het verhuurde goed te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. Hij dient als een goed huisvader zorg te dragen voor de verhuurde goederen. Het verhuurde goed dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij het verhuurde goed ontvangen heeft. Gebrekkige reiniging kan aanleiding geven tot gedeeltelijke afhouding van de waarborgsom. Onverminderd voorgaande behoudt de verhuurder zich het recht voor de werkelijke schade te begroten en in rekening te brengen.

10. De verhuurder is enkel aansprakelijk voor de door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde goed in zoverre deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde goed en het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder. Zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen e.a. Een eventuele vergoeding zal nooit meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de verhuurder en de door de verzekering gedane uitkering.

11. Ingeval van beschadiging (al dan niet opzettelijk) aan het verhuurde goed kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de vastgestelde schade. De hoogte van de waarborgsom is geen limiet. Indien de vastgestelde schade de waarborgsom overstijgt, blijft de huurder gehouden tot betaling van het saldo.

12. Aan de verhuurde goederen mogen geen bewerkingen worden verricht zoals lijmen, lassen, schilderen, spijkeren, … ( niet limitatieve opsomming) op straffe van vergoeding van de werkelijk vastgestelde schade en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

13. Indien het gehuurde goed niet op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip wordt afgeleverd bij de verhuurder, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden als de initiële huurovereenkomst tot en met de dag dat het gehuurde goed wordt afgeleverd bij de verhuurder. de verhuurder zich het recht voor om desgevallend de werkelijke waarde per Segway (ca. 8000,00 €) aan te rekenen en op te eisen van de huurder.

14. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de huurovereenkomst. Het gebruik van de Iventura Segways geschiedt op eigen risico. Onze Offroad X2 Segways worden standaard niet verhuurd zonder toezicht. Alle toestellen en deelnemers zijn door ons verzekerd in BA uitbating, eigen schade en schade aan de toestellen zal steeds verhaald worden op de deelnemer. Ouders zijn steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. We hanteren geen minimum leeftijd maar 1.20m tot 1.30m zichthoogte is wel een vereiste.

15. De verhuurder behoudt zich het recht voor om, tengevolge slechte weersomstandigheden dewelke nadelig zijn voor de verhuurde goederen, de huurovereenkomst op te schorten zonder enig recht op schadeloosstelling van de huurder.